Yzarlaýjylary blok et

YZARLAÝJYLARY BLOK ET

Tor Browser girýän her web sahypaňyzy izolýasiýa edýär, şonuň üçin üçünji tarap yzarlaýjylary we mahabatlary sizi yzarlap bilmez. Göz aýlanyňyzdan soň islendik çookies awtomatiki usulda arassalanýar. Göz aýlamagyň taryhy hem şeýle bolar.

Gözegçilikden Özüňi Gora

GÖZEGÇILIKDEN ÖZÜŇI GORA

Tor Browser baglanyşygyňyzy synlaýan biriniň haýsy web sahypalaryna girýändigiňizi bilmezliginiň öňüni alýar. Göz aýlamak endikleriňize gözegçilik edýänleriň hemmesi Tor ulanýandygyňyzy görüp biler.

Barmak yzlaryňyzy alynmasyna garşy geliň

BARMAK YZLARYŇYZY ALYNMASYNA GARŞY GELIŇ

Tor Browser, brauzer we enjam maglumatlaryna seredip sizi tanap bilýän sanly barmak yzyňyzyň alynmagynyň öňüni alyp, ähli ulanyjylary biri-birinden tapawutly görnüşde görkezmegi maksat edinýär.

Köp derejeli Şifrlemek

KÖP-GATLY ŞIFROWANIYA

Birikdiriş trafigiňiz Tor network-iň üsti bilen geçirilse-de, üç aýry duralgadan geçýär we her gezek şifrlenýär. Tor network, Tor releýleri diýlip atlandyrylýan müňlerçe meýletinçiler tarapyndan dolandyrylýan serwerlerden ybaratdyr.

Erkin Brauzirle

ERKIN BRAUZIRLE

Tor Browser bilen, öý ulgamyňyzyň petiklenen sahypalaryna girip bilersiňiz.

BIZ HAKDA

Biz her kimiň interneti gizlinlik bilen gözleg edip biljekdigine ynanýarys. Biz Tor Project, Amerikadaky 501(c)(3) telekeçilik däl guramasy. Adam hukuklaryny öňe sürmek bilen, mugt programma üpjünçiligi we açyk torlar arkaly onlaýn gizlinligiňizi goraýarys. Toparymyz bilen tanyş.